Nowy poziom zasiłku dla bezrobotnych obowiązuje od 1 czerwca

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobom zarejestrowanym w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, które dodatkowo spełniły określone warunki. Osoby te nie mogły otrzymać propozycji pracy ani innej formy zatrudnienia przez co najmniej 18 miesięcy przed rejestracją jako bezrobotne, przy czym musiały pracować i osiągać wynagrodzenie nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, od którego odprowadzane były składki na Fundusz Pracy. Mogły również świadczyć pracę na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług.

Osobom, które opłacały składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu działalności gospodarczej lub współpracy przy takiej działalności, także przysługuje zasiłek dla bezrobotnych, przy czym kwota zasiłku zależy od stażu pracy. Najniższa kwota dotyczy osób, które pracowały mniej niż 5 lat, natomiast najwyższa przysługuje osobom z ponad 20-letnim stażem zawodowym.

Od 1 czerwca 2024 roku wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi różną kwotę w zależności od stażu pracy. W pierwszych 3 miesiącach wypłacana jest kwota bazowa zasiłku, a następnie niższa kwota. W przypadku stażu poniżej 5 lat jest to 80%, od 5 do 20 lat – 100%, powyżej 20 lat – 120% kwoty bazowej zasiłku.

Aby ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, należy w pierwszej kolejności się zarejestrować w urzędzie pracy. Podczas rejestracji konieczne jest przedstawienie odpowiednich dokumentów, takich jak dowód osobisty, świadectwo ukończenia szkoły, świadectwa pracy oraz ewentualne dyplomy potwierdzające kwalifikacje.

Jeśli o zasiłek dla bezrobotnych ubiega się byłby przedsiębiorca, musi dołączyć zaswiadczenie o wykreśleniu działalności z CEIDG lub o zawieszeniu wpisu, a także zaswiadczenie z ZUS-u dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych zależy od stopy bezrobocia w danym regionie. Jeśli stopa bezrobocia nie przekracza 150% stopy obowiązującej w całym kraju, przysługuje ona przez 6 miesięcy. Jeżeli stopa bezrobocia przekracza 150%, zasiłek przysługuje przez 12 miesięcy. Maksymalny okres pobierania zasiłku wynosi 12 miesięcy.